Перейти до контенту

Звіт з корупційних ризиків 2020

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у державному підприємствіУКРВОДШЛЯХ” на I-IV квартал 2020 року

 

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку держави. На теперішній час державне підприємство «УКРВОДШЛЯХ» (далі – ДП “УКРВОДШЛЯХ”, підприємство) активно проводить роботу щодо запобігання, протидії та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

Оцінка корупційних ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності підприємства та сприятиме раціональному використанню матеріальних та нематеріальних ресурсів ДП “УКРВОДШЛЯХ”, які витрачаються та використовуються на проведення роботи з попередження корупції.

Оцінку корупційних ризиків на I-IV квартал 2020 року здійснено комісією з оцінки корупційних ризиків у ДП “УКРВОДШЛЯХ”, утвореною наказом по підприємству №--- від 03.02.2020р. зі зміненим її складом.

 

Основними об'єктами оцінки корупційних ризиків у ДП “УКРВОДШЛЯХ” є:

 

 1. I. Питання антикорупційного законодавства
 2. Неналежне виконання працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” вимог Закону України “Про запобігання корупції”: неподання або несвоєчасне подання особами, уповноважених на виконання функцій держави в ДП “УКРВОДШЛЯХ” Е-декларацій та інше.

Заходи щодо попередження: - Подання посадовими особами декларацій (щорічних декларацій; декларація особи , яка припиняє діяльність; декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність; декларація суб'єкта декларування, який є собою, яка претендує на зайняття посади) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті НАЗК (розділ VI ЗУ “Про запобігання корупції”) у встановлений законом строк.

- Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій.

- Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій.

-Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання (НАЗК) корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.

- Забезпечення надання до НАЗК завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила правопорушення (стаття 59 ЗУ “Про запобігання корупції”).

Заходи щодо попередження: - Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків.

- Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №706 від 04.09.2013.

 1. Здійснення посадовими особами розтрати майна ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

Заходи щодо попередження: Проведення комісією (створеної з ініціативи директора, Уповноваженого з антикорупційної діяльності, заступника директора з безпеки) перевірок, позачергових інвентаризацій.

Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків та при здійсненні заходів щодо їх виявлення, запобігання та недопущення є:

1.) Внутрішні:

- власні джерела інформації;

- електронна поштова скринька (заяви, скарги та повідомлення);

- засоби масової інформації (інтернет, газети, радіо, телебачення);

- анкетування та інтерв'ювання;

- матеріали службових перевірок; - звернення громадян (відповідно до ЗУ “Про звернення громадян”);

- відкриті реєстри в інтернет мережі;

- інформація отримана від Управління запобігання корупції Міністерства інфраструктури.

2.) Зовнішні:

- матеріали аудиторських перевірок;

- матеріали розслідувань правоохоронних органів;

- інформація отримана від правоохоронних органів (Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро розслідувань України (НАБУ), Національна поліція, прокуратура, податкова ДФС).

 

Методи з запобігання та недопущення корупційних ризиків в ДП “УКРВОДШЛЯХ”, а також перевірки під час їх настання:

 1. Внутрішня перевірка, службове розслідування.
 2. Проведення аудиторської перевірки (внутрішньої, зовнішньої).
 3. Інвентаризація.
 4. Проведення експертизи.

Заходи з запобігання, виявлення, мінімізації та недопущення настання корупційних ризиків в ДП “УКРВОДШЛЯХ”

 1. Надавати допомогу працівникам ДП “УКРВОДШЛЯХ” у заповненні декларацій про майно, доходи і витрати фінансового характеру.
 2. Здійснювати заходи щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій та на предмет конфлікту інтересів.
 3. Забезпечувати своєчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.
 4. Проводити профілактичні бесіди серед керівників усіх структурних підрозділів з питань недопущення корупційних діянь з їх боку, а також підпорядкованих їм особам.
 5. Серед посадових осіб та працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ” проводити заняття, тестування, тренінги з вивчення антикорупційного законодавства та виявлення факторів, що можуть сприяти корупції на підприємстві.
 6. Здійснювати заходи щодо моніторингу способу життя посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”, які підпадають під дію ЗУ “Про запобігання корупції”.
 7. Проводити аналіз функціювання ДП “УКРВОДШЛЯХ” з метою встановлення факторів, які можуть спричинити корупційні діяння, в тому числі конфлікт інтересів у посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
 8. Проводити заходи антикорупційного характеру під час проведення державних закупівель на всіх стадіях:

8.1. Контроль за діяльністю голови, секретаря та членів тендерного комітету щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів.

8.2. Перевірка контрагентів (учасників закупівлі).

8.3. Участь при необхідності у підготовці складання та укладання договору з переможцем тендерної закупівлі.

8.4. При необхідності здійснювати контроль проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей.

 1. Вивчати та перевіряти усіх кандидатів на роботу в ДП “УКРВОДШЛЯХ”, а також проводити бесіди з питань недопущення корупційних та пов'язаними з корупцією діянь з їх боку та роз'яснювати основні принципи антикорупційної стратегії ДП “УКРВОДШЛЯХ” в цілому.
 2. Проводити при необхідності перевірки структурних підрозділів ДП “УКРВОДШЛЯХ” щодо виконання ними антикорупційного законодавства України.
 3. Систематично оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному вебсайті ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
 4. Надавати структурним підрозділам ДП “УКРВОДШЛЯХ” роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
 5. Отримувати інформацію (повідомлення, заяви, скарги) з різноманітних джерел щодо скоєння (або намір скоїти) посадовими особами та працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” корупційних та пов'язаними з корупцією діянь, аналізувати та приймати відповідні заходи по ним.
 6. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
 7. Здійснити заходи щодо розробки та впровадження Положення щодо викривачів.
 8. Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
 9. Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм з напрямку «Суспільство проти корупції».
 10. Надавати щоквартально звіти щодо виконання вимог Антикорупційної програми директору ДП “УКРВОДШЛЯХ” та Управлінню запобігання корупції Міністерства інфраструктури України.

 

 1. Кадрова політика
 2. Низький рівень знання антикорупційного законодавства.

Заходи щодо попередження: Проведення тестування, тренінгів роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ”

 1. 2. Недоброчесність посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ” при виконанні посадових обов'язків.

Заходи щодо попередження: - Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

- Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

- Проведення за дорученням директора службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства.

- Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ “Про запобігання корупції”.

 1. 3. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, неналежне виконання посадовими особами, а також іншими працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями.

Заходи щодо попередження: - Моніторінг керівниками відділів робочого дня (постійне здійснення аналізу виконання посадових обов'язків під час робочого дня працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ”).

- Проведення розслідувань дисциплінарною комісією.

 1. Виникнення конфлікту інтересів.

Заходи щодо попередження: - Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів. - Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28-35 ЗУ “Про запобігання корупції”.

- У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

 

III. Питання організаційно-управлінської діяльності

 1. Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

Заходи щодо попередження: - Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів.

 1. Застарілість деяких нормативно-правових актів.

Заходи щодо попередження: - Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів.

 1. Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.

Заходи щодо попередження: - Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

 1. 4. Неналежне використання електронних цифрових підписів (ЕЦП) працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

Заходи щодо попередження: - З метою забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням ЕЦП працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” проводити превентивні заходи .

 

 1. IV. Система внутрішнього контролю
 2. Відсутність достатньої бази системи охорони та відеоспостереження в ДП “УКРВОДШЛЯХ” щодо попередження та викриття фактів здійснення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Заходи щодо попередження: - Проведення аналізу найбільш небезпечних ділянок підприємства та посилити контроль з боку охорони на цих ділянках.

 1. Неактуальність в ДП “УКРВОДШЛЯХ” норми, яка забороняє проведення фото,- відео,- зйомку на території підприємства та на територіях шлюзів (у зв'язку з тим, що шлюзи які підпорядковуються ДП “УКРВОДШЛЯХ” є стратегічними об'єктоми, до яких є можливий несанкціонований доступ. Тому фото- та відео- зйомка на території шлюзів та підприємства і подальше розміщення вказаних матеріалів у соціальних інтернет мережах є потенційною загрозою для всього ДП “УКРВОДШЛЯХ” з боку терористичних організацій, агресорів, та спецслужб іноземних держав, які можуть використати вказану інформацію для своїх злочинних цілей (загрози терористичного або диверсійного характеру, іншої протиправної діяльності).

Заходи щодо попередження: - Вирішення питання щодо актуалізації нормативно правових актів, які регламентують правила внутрішнього трудового розпорядку в частині проведення працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” фото- та відео-зйомки на території ДП “УКРВОДШЛЯХ” та шлюзів.

 

 1. Питання державних закупівель
 2. Необґрунтованість застосування проведення переговорної процедури закупівлі.

Заходи щодо попередження: - Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об'єктивно неможливо застосувати конкретну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами.

 1. Необґрунтованість суми очікуваної вартості під час попереднього оцінювання вартості закупівлі.

Заходи щодо попередження: - Об'єктивне проведення аналізу очікуваної вартості предмету закупівлі.

- Надавати до розгляду пропозиції мінімум від 3 постачальників, відповідно до принципів Закону України “Про публічні закупівлі”.

 1. 3. Виникнення конфлікту інтересів в тендерному комітеті, у посадових осіб та інших працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ” під час проведення державних закупівель.

Заходи щодо попередження: - Голові, секретарю та членам тендерного комітету, посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів ДП “УКРВОДШЛЯХ” негайно повідомляти про виникнення конфлікту інтересів свого керівника, а також Уповноваженого з антикорупційної діяльності.

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності                                           І.О. Нескорожений

10.02.2020р.