Перейти до контенту

Звіт з корупційних ризиків 2021

 

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у Державному підприємстві “УКРВОДШЛЯХ” на I-IV квартал 2021 року.

Корупція є однією із найбільш небезпечнішою загрозою правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціюванню як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям. Тому розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку держави. На теперішній час державне підприємство «УКРВОДШЛЯХ» (далі – ДП “УКРВОДШЛЯХ”) активно проводить роботу щодо запобігання, протидії та виявлення корупції, усунення та мінімізації передумов для її виникнення.
Однак, незнання та нерозуміння умов і обставин, за яких виникає та розвивається корупція, створює перешкоди на шляху ефективного запобігання цього негативного соціального явища. Відтак, раціональне планування заходів протидії корупції завжди має відбуватися при чіткому розумінні всього спектру корупційних ризиків. Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
Оцінка корупційних ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності підприємства та сприятиме раціональному використанню матеріальних та нематеріальних ресурсів ДП “УКРВОДШЛЯХ”, які витрачаються та використовуються на проведення роботи з попередження корупції.
Оцінку корупційних ризиків на I-IV квартал 2021 року здійснено комісією з оцінки корупційних ризиків у ДП “УКРВОДШЛЯХ”, яка створена Наказом по підприємству № 08 від 18.01.2021 року.
За результатами проведення оцінки корупційних ризиків розроблені заходи щодо їх усунення і мінімізації у Державному підприємстві “УКРВОДШЛЯХ” на I-IV квартал 2021 року.
Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків та при здійсненні заходів щодо їх виявлення, запобігання та мінімізації є:
1. Внутрішні:
- власні джерела інформації;
- електронна поштова скринька (заяви, скарги та повідомлення);
- засоби масової інформації (інтернет, газети, радіо, телебачення);
- анкетування та інтерв'ювання;
- матеріали службових перевірок;
- звернення громадян (відповідно до ЗУ “Про звернення громадян”);
- відкриті реєстри в інтернет мережі;
- інформація отримана від Управління запобігання корупції Міністерства інфраструктури.
2. Зовнішні:
- матеріали аудиторських перевірок;
- матеріали розслідувань правоохоронних органів;
- інформація отримана від правоохоронних органів (Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро розслідувань України (НАБУ), Національна поліція, прокуратура, податкова (ДФС).
Методи із запобігання та мінімізації корупційних ризиків в ДП “УКРВОДШЛЯХ”, а також перевірки під час їх настання:
1. Внутрішня перевірка, службове розслідування.
2. Проведення аудиторської перевірки (внутрішньої, зовнішньої).
3. Інвентаризація.
4. Проведення експертизи.

Основними об'єктами оцінки корупційних ризиків у ДП “УКРВОДШЛЯХ” є:

1. Питання організаційно-управлінської діяльності
1. Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
Заходи щодо попередження: - Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів.
2. Застарілість деяких нормативно-правових актів.
Заходи щодо попередження: - Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів.
3. Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах. Заходи щодо попередження: - Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
4. Наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень.
Заходи щодо попередження: Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
5. Неналежне використання печаток і штампів ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
Заходи щодо попередження: - З метою забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів ДП “УКРВОДШЛЯХ” проводити превентивні заходи .
6. Неналежне використання електронних цифрових підписів (ЕЦП) працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
Заходи щодо попередження: - З метою забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням ЕЦП працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” проводити превентивні заходи .

2. Управління фінансами
Управління фінансами – це цілеспрямоване формування процесу перерозподілу фінансових ресурсів, діяльність по залученню та ефективному використанню фінансових ресурсів.
Оплата товарів, робіт, послуг
1. Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг;
2. Порушення посадовими особами платіжної дисципліни;
3. Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів підприємства (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших).
Заходи щодо попередження: - періодично проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів;
- проводити перевірку дотримання черговості платежів відповідно до організаційно-розпорядчих документів підприємства.

3 Оплата праці
Оплата праці (заробітна плата) – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого підприємством працівникові за виконану роботу. Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці.
1. Отримання працівником підприємства, виплат на які він не мав права;
2. Вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначені тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Заходи щодо попередження: - дотримуватися посадовим особам при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат організаційно-розпорядчих та виробничих документів ДП «УКРВОДШЛЯХ», а також чинного законодавства України.

4.Управління ресурсами
Управління ресурсами – це використання та розпорядження посадовими особами ДП «УКРВОДШЛЯХ» її ресурсами.
4.1. Використання матеріальних ресурсів
1. Використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди;
2. Використання посадовою особою ресурсів з метою отримання прибутку через використання своїх власних підприємств (корпоративних прав);
3. Привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства;
4. Неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) ресурсів підприємства після звільнення з роботи.
Заходи щодо попередження: - Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю;
- Забезпечити дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо;
- Встановити заборону щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів ДП «УКРВОДШЛЯХ» у своє персональне користування (на зберігання);
- Обліковувати ресурси, надані (передані) посадовим особам підприємства в особисте користування (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні);
- Забезпечити обовязкове повернення матеріальних ресурсів, виділених (переданих) посадовим особам підприємства у користування (на зберігання) при звільненні з роботи.

4.2. Розпорядження матеріальними ресурсами
1. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях;
2. Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни;
3. Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.
Заходи щодо попередження: - забезпечити притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном; - проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію); - періодично проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів ДП «УКРВОДШЛЯХ».

5. Система внутрішнього контролю
1. Відсутність в ДП “УКРВОДШЛЯХ” належної кількості охоронців (для обходу території, патрулювання берегової лінії, присутність в адміністративному корпусі).
Заходи щодо попередження: - Надання додаткових посад охоронців в ДП “УКРВОДШЛЯХ” у разі наявності відповідного матеріального забезпечення.
2. Відсутність достатньої бази системи охорони та відеоспостереження в ДП “УКРВОДШЛЯХ” щодо попередження та викриття фактів здійснення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Заходи щодо попередження: - Проведення аналізу найбільш небезпечних ділянок підприємства та встановлення додаткових систем охорони та відеоспостереження (камери, датчики, сигналізації).

6. Кадрова політика
1. Низький рівень знання антикорупційного законодавства.
Заходи щодо попередження: - Проведення тестування, тренінгів роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
2. Недоброчесність посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ” при виконанні посадових обов'язків.
Заходи щодо попередження: - Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
- Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”. - Проведення за дорученням директора службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства.
- Забезпечення попередженням посадових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ “Про запобігання корупції”.
3. Неналежне виконання посадовими особами, а також іншими працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями.
Заходи щодо попередження: - Постійний контроль з боку керівників підрозділів за підлеглими працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
- Проведення розслідувань комісією в разі потреби.
4. Виникнення конфлікту інтересів.
Заходи щодо попередження: - Вчасне повідомлення керівнику про виникнення конфлікту інтересів.
- Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28-35 ЗУ “Про запобігання корупції”.
- У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”.

7. Питання щодо організації та проведення публічних закупівель ДП «УКРВОДШЛЯХ» відповідно до вимог закону України «Про публічні закупівлі»
1. Необґрунтованість застосування проведення переговорної процедури закупівлі.
Заходи щодо попередження: - Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об'єктивно неможливо застосувати конкретну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами.
2. Необґрунтованість суми очікуваної вартості під час попереднього оцінювання вартості закупівлі.
Заходи щодо попередження: - Проведення аналізу ринку для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.
- Розглядати об’єктивні пропозиції кількох учасників, відповідно до принципів Закону України “Про публічні закупівлі”.

8. Питання антикорупційного законодавства
1. Неналежне виконання працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” вимог Закону України “Про запобігання корупції”: неподання особами, уповноважених на виконання функцій держави в ДП “УКРВОДШЛЯХ” Е-декларацій та інше.
Заходи щодо попередження: - Проведення навчань, тренінгів, співбесід та винесення попереджень щодо подання посадовими особами декларацій (щорічних декларацій; декларація особи, яка припиняє діяльність; декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність; декларація суб'єкта декларування, який є особою, яка претендує на зайняття посади) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті НАЗК (розділ VI ЗУ “Про запобігання корупції”) у встановлений законом строк.
- Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій.
- Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій.
- Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання (НАЗК) корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.
- Забезпечення надання до НАЗК завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила правопорушення (стаття 59 ЗУ “Про запобігання корупції”).
- Забезпечення затвердження Антикорупційної програми ДП “УКРВОДШЛЯХ” на 2021 рік.
2. Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства.
Заходи щодо попередження: - Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків.
- Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №706 від 04.09.2013.
3. Здійснення посадовими особами розтрати майна ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
Заходи щодо попередження: Проведення комісією (створеної з ініціативи начальника підприємства, Уповноваженого з антикорупційної діяльності) перевірок, позачергових інвентаризацій.

9.Заходи впливу на орендарів, які вчасно не сплачують орендну плату за надані послуги з боку ДП «УКРВОДШЛЯХ»
Заборгованість серед орендарів, які вчасно не сплачують орендну плату.
Заходи щодо попередження: - За вказівкою начальника підприємства юридичному відділу підготувати претензію щодо боржника та подальше ведення позивної роботи.
- З боку керівника служби безпеки підприємства обмежити (частково обмежити) заїзд на територію підприємства автотранспорту орендарів та їх відвідувачів також вивіз з території ввіз та вивіз будь-якого майна до погашення боргу по оренді.
- З боку головного енергетика часткове або повне вимкнення енергопостачання до вирішення ситуації.

10. Управління інформацією
1. Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди;
2. Використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях;
3. Розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації після звільнення з роботи;
4. Використання конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації, інших ресурсів підприємства з метою організації власної справи.
Заходи щодо попередження:- попереджати письмово про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією;
- забезпечити технічні обмеження під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, зокрема, в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації;
- забезпечити обов'язковий облік та періодичні перевірки доступу і використання конфіденційної інформації;
- попереджати про недопустимість розголошення конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації особою, після звільнення з роботи.

 

Заходи з запобігання, мінімізації та виявлення корупційних ризиків в ДП “УКРВОДШЛЯХ”

1. Надавати допомогу працівникам ДП “УКРВОДШЛЯХ” у заповненні декларацій про майно, доходи і витрати фінансового характеру.
2. Здійснювати заходи щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій та на предмет конфлікту інтересів.
3. Забезпечувати своєчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.
4. Проводити профілактичні бесіди серед керівників усіх структурних підрозділів з питань недопущення корупційних діянь з їх боку, а також підпорядкованих їм особам.
5. Серед посадових осіб та працівників ДП “УКРВОДШЛЯХ” проводити заняття, тестування, тренінги з вивчення антикорупційного законодавства та виявлення факторів, що можуть сприяти корупції на підприємстві.
6. Здійснювати заходи щодо моніторингу способу життя посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”, які підпадають під дію ЗУ “Про запобігання корупції”.
7. Проводити аналіз функціювання ДП “УКРВОДШЛЯХ” з метою встановлення факторів, які можуть спричинити корупційні діяння, в тому числі конфлікт інтересів у посадових осіб ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
8. Проводити заходи антикорупційного характеру під час проведення державних закупівель на всіх стадіях:
8.1. Перевірка контрагентів (учасників закупівлі).
8.2. Участь при необхідності у підготовці складання та укладання договору з переможцем тендерної закупівлі.
8.3. При необхідності здійснювати контроль проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей.
9. Вивчати та перевіряти усіх кандидатів на роботу в ДП “УКРВОДШЛЯХ”, а також проводити бесіди з питань недопущення корупційних та пов'язаними з корупцією діянь з їх боку та роз'яснювати основні принципи антикорупційної стратегії ДП “УКРВОДШЛЯХ” в цілому.
10. Проводити при необхідності перевірки структурних підрозділів ДП “УКРВОДШЛЯХ” щодо виконання ними антикорупційного законодавства України.
11. Систематично оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному вебсайті ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
12. Надавати структурним підрозділам ДП “УКРВОДШЛЯХ” роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.
13. Отримувати інформацію (повідомлення, заяви, скарги) з різноманітних джерел щодо скоєння (або намір скоїти) посадовими особами та працівниками ДП “УКРВОДШЛЯХ” корупційних та пов'язаними з корупцією діянь, аналізувати та приймати відповідні заходи по ним.
14. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в ДП “УКРВОДШЛЯХ”.
15. Здійснити заходи щодо розробки та впровадження Положення щодо викривачів.
16. Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
17. Надавати щоквартально звіти щодо виконання вимог Антикорупційної програми директору ДП “УКРВОДШЛЯХ” та Управлінню запобігання корупції Міністерства інфраструктури України.

 

Уповноважена особа
з антикорупційної діяльності І.О. Нескорожений
10.02.2021р.