Перейти до контенту

Щорічний звіт за 2021 рік

Звіт
про результати виконання Антикорупційної програми та вимог антикорупційного законодавства державного підприємства "УКРВОДШЛЯХ" за 2021 рік.

    На виконання Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної програми Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми ДП «УКРВОДШЛЯХ» (далі - Уповноважений), протягом 2021 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми ДП «УКРВОДШЛЯХ». На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції»,   Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» та Наказу ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 18.01.2021 року № 08 «Про проведення оцінки корупційних ризиків», а також Уповноваженим розроблено   Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків (додаток № 1) та склад комісії (додаток № 2). Проведено перевірку корупційних ризиків та складено перелік питань, необхідних для визначення корупційних ризиків та заходів протидії можливим корупційним проявам. За результатами перевірки в установі можливі корупційні ризики з середнім та низьким рівнем. Ризики високого рівня відсутні.

Головною метою антикорупційної програми державного підприємства «УКРВОДШЛЯХ», що була затверджена наказом №86 від 14.06.2019 року, є виявлення корупційних ризиків, які стимулюють корупцію та корупційні правопорушення під час виконання обов’язків посадовими особами ДП "УКРВОДШЛЯХ" та її відокремлених підрозділів (шлюзів), усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

   В Антикорупційній програмі більш детально наведено визначення понять корупції, корупційного правопорушення, неправомірної вигоди, правопорушень, пов’язаних з корупцією, приватного інтересу, реального та потенційного конфлікту інтересів, прямого підпорядкування, відповідно до положень діючого антикорупційного законодавства України.

   Дія Антикорупційної програми поширюється на всіх працівників центрального апарату ДП "УКРВОДШЛЯХ" та його відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів.

   До Антикорупційної програми включено розділи, що регулюють взаємодію працівників з представниками державних органів, які реалізують контрольно-наглядові функції, з приватними підприємствами, установами, організаціями, порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

   В установленні діючим законодавством терміни, забезпечено виготовлення електронних цифрових підписів та подання електронних декларацій для осіб, на яких розповсюджується обов’язок щодо електронного декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру.

   Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, згідно зі штатним розкладом подали 32 посадові особи апарату управління та відокремлених підрозділів, шлюзів  ДП "УКРВОДШЛЯХ".

   Уповноваженим, відділом кадрів, юридичним відділом центрального апарату та керівниками відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів проводиться постійна роз’яснювальна робота серед працівників центрального апарату та відокремлених підрозділів з питань антикорупційного законодавства України, забезпечується якісний добір і розстановка кадрів з урахуванням обмежень та можливості виникнення конфлікту інтересів, вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів, проводиться аналіз й вивчення проектів наказів, розпоряджень центрального апарату та відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

   Уповноваженим проводиться  перевірка положень про структурні підрозділи та посадові інструкції посадових осіб з метою виявлення корупційних ризиків.

   На виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII та з метою зменшення корупційних ризиків, забезпечення прозорості та відкритості, закупівля товарів, робіт і послуг в установі проводиться з використанням електронної системи закупівель.

   Відповідальними підрозділами ДП "УКРВОДШЛЯХ" забезпечується кваліфікований та об’єктивний розгляд звернень і запитів відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" та ЗУ "Про доступ до публічної інформації". Проводиться своєчасне і прозоре наповнення та оприлюднення інформації на сайті підприємства.

   Здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

   Надаються роз’яснення працівникам з питань застосування антикорупційного законодавства, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проведено практичні заходи по роз’ясненню:

- кожен квартал згідно з річним планом проводились заняття-ознайомлення зі співробітниками ДП «УКРВОДШЛЯХ»;

- посадовим особам центрального апарату та відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів (суб’єктам декларування) щодо зобов’язання в терміни установлені Законом України "Про запобігання корупції" подавати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування);

- щодо визначення «посадових осіб юридичної особи публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону).

Питання захисту викривачів врегулювано Порядком організації роботи із повідомленнями про корупцію, винесеними викривачами. На офіційному сайті Підприємства розміщена інформація щодо каналів для здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та форми бланку для здійснення повідомлення.

Відповідно до затвердженої Антикорупційної програми ДП «УКРВОДШЛЯХ»Уповноважений з антикорупційної діяльності забезпечує конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

   Протягом 2021 року, відповідно до реалізації засад антикорупційної політики:

- особи, щодо яких складено обвинувальні акти стосовно вчинення кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією відсутні;

- особи, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією відсутні;

- було направлено листа до НАЗК на одного з керівників відокремленого підрозділу, в зв’язку зі свідомим неподанням щорічної електронної декларації за 2020 рік при прийомі на роботу;

- особи, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення відсутні;

- було виявлено грубе порушення трудової дисципліни з боку керівництва одного зі шлюзів, після проведення внутрішнього службового розслідування даних осіб було звільнено;

- було направлено листа до НАЗК на колишнього керівника підприємства, в зв’язку з порушенням строків подання декларації «Перед звільненням»;

- особи, звільнені з посади (роботи) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також особи, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, відсутні;

- на виконання припису НАЗК щодо конфлікту інтересів серед керівного складу працівників підприємства було проведено внутрішнє службове розслідування (після доповіді керівництву конфлікт інтересів було усунено шляхом звільнення);

- надано повну відповідь на запити від НПУ Департамент стратегічних розслідувань щодо можливого порушення законодавства збоку колишнього керівництва ДП «УКРВОДШЛЯХ»;

- збитків та шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією не виявлено;

- приписи щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, посадовим особам не направлялись;

- на кожному поверсі адміністративної будівлі розміщені попереджувальні інформаційні плакати щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства України;

- Уповноваженим  постійно здійснюється моніторинг договорів відповідно до розроблених та затверджених критеріїв антикорупційної перевірки ділових партнерів на предмет недобросовісних (ризикових) контрагентів та попередження можливого конфлікту інтересів. За результатами моніторингу контрагентів у 2021 році порушень не виявлено;

- Протягом звітного періоду питання запобігання та виявлення корупції перебувало на постійному контролі керівництва, на виробничих нарадах періодично розглядалися питання щодо дотримання посадовими особами Підприємства вимог Закону України «Про запобігання корупції, Антикорупційної програми ДП «УКРВОДШЛЯХ» та інших нормативних і регламентуючих документів з цієї тематики.

   Антикорупційна програма державної установи ДП "УКРВОДШЛЯХ" знаходиться у вільному доступі для всіх працівників у структурних підрозділах центрального апарату, відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів та розміщена на офіційному веб-сайті установи.

Уповноважена особа з питань                                                                 
Запобігання та виявлення корупції                                      Нескорожений І.О.